ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิลด์การใช้งานและลักษณะของ geomembrane

  • บ้าน
  • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิลด์การใช้งานและลักษณะของ geomembrane

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฟิลด์การใช้งานและลักษณะของ geomembrane

12 ก.ค. 2564

การใช้ geomembrane:

1. การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาล ช่วยแก้ปัญหามลพิษขยะมูลฝอยในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถหลีกเลี่ยงมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง

2. โครงการอนุรักษ์น้ํา ใช้สําหรับเสริมฐานรากเขื่อนแผ่นระบายน้ําสําหรับการระบายน้ําใต้ดินการเบี่ยงเบนและการลดแรงดันเป็นต้น

3. โครงการก่อสร้างเทศบาล โครงการต่อต้านการซึมต่างๆ เช่น การเสริมแรงฐานรากดินอ่อนและการระบายน้ํา

4. ระบบปิโตรเคมี, ถังบําบัดน้ําเสียเคมีป้องกันการซึม, ถังบําบัดน้ําเสียของโรงกลั่นน้ํามันป้องกันการซึม, ถังดองชุบด้วยไฟฟ้าป้องกันการซึมและป้องกันการกัดกร่อน, ซับท่อ ฯลฯ

5. การเสริมแรงเบี่ยงเบนต่อต้านการซึมผ่านภายใต้สิ่งอํานวยความสะดวกการจราจรบนถนนและบัลลาสต์การเสริมแรงป้องกันการซึมของท่อระบายน้ําและอุโมงค์การผันน้ําใต้ดินและการป้องกันความชื้นของวงจร

คุณสมบัติของgeomembrane:

1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลที่ดี

สภาพแวดล้อมการทํางานของ geotextile คอมโพสิตนั้นรุนแรงและในหลาย ๆ กรณีมันถูกแช่ในน้ําหรือแพร่กระจายในดินที่มีความชื้นสูงดังนั้นจึงต้องมีความต้านทานการย่อยสลายที่ดีและคุณสมบัติทางกลเปียก

2. ความต้านทานต่อรังสีอัลตราไวโอเลตการไฮโดรไลซิสอุณหภูมิสูงและต่ํา

geotextile คอมโพสิตจะต้องสัมผัสกับแสงแดดดังนั้นจึงต้องมีความต้านทานรังสียูวีที่สอดคล้องกัน geotextile คอมโพสิตจะต้องปรับให้เข้ากับอุณหภูมิเมื่อสัมผัสกับแอสฟัลต์และวัสดุอื่น ๆ และต้องการจุดหลอมเหลวที่สูงขึ้น

3. ทนต่อสารเคมีทนต่อการกัดกร่อนและต้านทานโรคราน้ําค้าง

น้ําและดินบางชนิดเป็นด่างบางชนิดมีสภาพเป็นกรดบางชนิดมีรสเค็มและบางชนิดมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีความเสถียรทางเคมี

4. การซึมผ่านของน้ําที่ดี

การกรองและการระบายน้ํา Geomembrane ต้องการการซึมผ่านของน้ําดังนั้นจึงต้องมีการซึมผ่านของน้ําที่ดี